top of page

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelle spesielt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene vil det som er særskilt avtalt mellom partene gjelde, så lenge det ikke er i strid med ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil også bli supplert med relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selgeren er

- Arthur Stulien

- Krogveien 11, 4615 Kristiansand S, Agder, Norge

- info@arthurstulien.com

- (+47) 993 02 785

- 917 498 903, og omtales heretter som selger/selger.

Kjøper er forbrukeren som foretar bestillingen, og omtales heretter som kjøper/kjøper.

3. Pris

Oppgitt pris for varen og tjenestene er totalprisen kjøperen må betale. Denne prisen inkluderer alle skatter og tilleggskostnader. Merkostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Inngåelse av avtale

Avtalen er bindende for begge parter når kjøper har sendt sin bestilling til selger.

Avtalen er imidlertid ikke bindende dersom det har vært taste- eller tastefeil i tilbudet fra selger i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøpers bestilling, og motparten innså eller burde ha innsett at en slik feil forelå.

5. Betalinger

Selger kan kreve betaling for varen fra den er sendt fra selger til kjøper.

Dersom kjøper benytter kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet belastes samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura utstedes faktura til kjøper når varen sendes. Betalingsfristen er oppgitt på fakturaen og er minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med påfølgende faktura.

6. Levering

Levering skjer når kjøperen, eller dennes representant, har overtatt tingen.

Dersom leveringstid ikke er oppgitt i bestillingsløsning, skal selger levere varen til kjøper uten ugrunnet opphold og senest 30 dager etter bestilling fra kunden. Varen skal leveres til kjøper med mindre annet er avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han eller dennes representant har fått varen levert i henhold til punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angreretten, kan kjøper heve kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøper skal varsle selger om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Fristen inkluderer alle kalenderdager. Dersom fristen går ut på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding sendes før fristens utløp. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er benyttet, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltvarer vil angrefristen løpe fra dagen etter at varen(e) er mottatt.

Dersom et abonnement selges, eller avtalen innebærer regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter at første forsendelse er mottatt.

Består kjøpet av flere leveranser, løper angrefristen fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen forlenges til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelse oppgir at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Det samme gjelder ved manglende informasjon om vilkår, frister og prosedyrer for å benytte angreretten. Dersom den næringsdrivende gir opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen fortsatt 14 dager etter den dagen kjøper mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten skal varen returneres til selger uten ugrunnet opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selger kan ikke fastsette gebyr for kjøpers bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom testing eller testing av varen går utover det som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøper være ansvarlig for eventuell redusert verdi av varen.

Selger plikter å refundere kjøpesummen til kjøper uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betaling inntil han har mottatt varen fra kjøper, eller inntil kjøper har fremlagt dokumentasjon på at varen er returnert.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøpers side, kan kjøperen etter reglene i kapittel 5 i pkt. Forbrukerkjøpsloven, holde tilbake kjøpesummen, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selger.

Ved krav om mislighold bør meldingen av bevismessige årsaker være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan opprettholde kjøpet og kreve oppfyllelse av selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det er en hindring som selger ikke kan overkomme, eller dersom oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøpers interesse i at selger oppfyller. Skulle vanskelighetene forsvinne innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelser.

Kjøper mister retten til å kreve oppfyllelse dersom han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Løfting

Dersom selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøper oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøper heve kjøpet.

 

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart dersom selger nekter å levere varen. Det samme gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for avtaleinngåelsen, eller dersom kjøper har meddelt selger at leveringstidspunktet er avgjørende.

Dersom varen leveres etter den tilleggsfrist forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for avtaleinngåelsen, må kravet om heving fremsettes innen rimelig tid etter at kjøper ble kjent med leveransen.

Erstatning

Kjøper kan kreve erstatning for et mindre tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes en hindring utenfor selgerens kontroll som ikke med rimelighet kunne vært tatt i betraktning på avtaletidspunktet, unngått eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøpers rettigheter og klagefrist

Dersom det foreligger en mangel ved varen, skal kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde vært oppdaget, gi selger beskjed om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid klaget i tide dersom det skjer innen 2 måneder. fra mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Reklamasjon kan fremmes senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom produktet eller deler av det er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er klagefristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 holde tilbake kjøpesummen, velge mellom retting og om- levering, kreve prisavslag, kreve heving av avtalen og/selger.

Klager til selger skal fremsettes skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøper kan velge mellom å påberope seg mangelen eller korrigere levering av lignende varer. Selger kan likevel motsette seg kjøpers krav dersom gjennomføring av kravet er umulig eller selger påfører urimelige kostnader. Retting eller omlevering må skje innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å gjøre mer enn to utbedringsforsøk for samme mangel.

Prisreduksjon

Kjøper kan kreve passende prisavslag dersom varen ikke rettes eller returneres. Dette betyr at forholdet mellom redusert og avtalt pris tilsvarer forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøper.

Løfting

Dersom varen ikke er reparert eller returnert, kan kjøper også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige forpliktelser etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 holde tilbake. varen, etterspørselen oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet og kreve erstatning fra kjøper. Selger vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr for uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan opprettholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Dersom varen ikke blir levert, mister selger sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Løfting

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold eller annen vesentlig mislighold fra kjøpers side. Selger kan fortsatt ikke angre dersom hele kjøpesummen er betalt. Dersom selger setter en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling / inkassogebyr

Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet etter forhåndsvarsel sendes til Kjøper kan da holdes ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr for uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan selger kreve et gebyr fra kjøper. Gebyret skal maksimalt dekke selgers faktiske utlegg for levering av varen til kjøper. Et slikt gebyr kan ikke kreves av kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti gitt av selger eller produsent gir kjøperen rettigheter i tillegg til de som kjøperen allerede har i henhold til obligatorisk lovgivning. En garanti innebærer således ingen begrensninger i kjøpers reklamasjons- og reklamasjonsrett ved forsinkelse eller mangler etter pkt. 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøper samtykker i noe annet, kan selger i henhold til personopplysningsloven kun samle inn og lagre de personopplysningene som er nødvendige for at selgeren skal kunne oppfylle forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre dersom det er nødvendig for selger for å gjennomføre avtalen med kjøper, eller i lovpålagte tilfeller.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jfr. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper kontakte Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

EU-kommisjonens klageportal kan også brukes dersom du ønsker å sende inn en klage. Dette er spesielt relevant hvis du er en forbruker som bor i et annet EU-land. Klagen sendes inn her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page